Regulamin

Podstawowe definicje

 1. NaszeZwierzaki.info - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej naszezwierzaki.info, będący platformą ogłoszeniową umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystając z NaszeZwierzaki.info
 3. Ogłoszenie– strona/przestrzeń serwerowa NaszeZwierzaki.info, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
 4. Konto – część serwisu NaszeZwierzaki.info dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach NaszeZwierzaki.info.
 5. Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający serwis NaszeZwierzaki.info którym jest DISTANE Arkadiusz Wierzbicki z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 43F/18, REGON: 142537282, NIP: 7691678635.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z NaszeZwierzaki.info, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu, zastrzegamy sobie prawo do niepowiadamiania o tym fakcie Użytkowników Serwisu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązywać będą od chwili umieszczenia go na poniższej stronie internetowej.

Ogólne warunki korzystania

 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w serwiaie NaszeZwierzaki.info jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie NaszeZwierzaki.info może aktywować swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Konto w serwisie NaszeZwierzaki.infof daje również możliwość korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na odpowiedniej stronie serwisu NaszeZwierzaki.info. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta (link aktywacyjny) oraz wszelkie wymagane prawem informacje dla Użytkownika.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 5. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 6. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 7. Formularz kontaktowy który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 8. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

Zamieszczanie ogłoszeń

 1. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie NaszeZwierzaki.info jest bezpłatne. 
 2. Aktywacja bezpłatnego ogłoszenia odbywa się za pomocą linka aktywacyjnego przesłanego na adres poczty e-mail Użytkownika podanego przy podczas zamieszczania ogłoszenia lub podczas rejestracji.
 3. Aktywacja ogłoszenia z usługą promowania odbywa się poprzez dokonanie płatności poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez Przelewy24 lub Paypal.  
 4. Ogłoszenie wyświetlane jest przez okres wybrany przez użytkownika w wybranej kategorii i podkategorii
 5. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
 6. Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń adresem email użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń
 8. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
 9. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które: 
 • Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
 • Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;
  • Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
  • Naruszają zasady moralno-etyczne oraz godność osób trzecich;
  • Napisane są w języku innym niż polski;
  • Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych w tytule ogłoszenia;
  • Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia;
  • Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
  • Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
  • Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich


10. Niedozwolone jest oferowanie:

 • Sprzedaży psów i kotów bez informacji pozwalających zidentyfikować hodowlę, organizację i miot z którego pochodzą;
 • Reklamowania usług nie związanych w żaden sposób ze zwierzętami;
 • Ofert pracy bez opisu funkcji stanowiska, nazwy pracodawcy i sprecyzowanego miejsca wykonywania pracy;
 • Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów gier liczbowych i zakładów bukmacherskich;
 • Programów partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
 • Rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;
 • Materiałów erotycznych i pornograficznych;
 • Środków farmakologicznych, lekarstw i towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego;
 • Narkotyków i substancji psychotropowych;
 • Broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych;
 • Nieoryginalnych towarów czyli tzw. podróbek;

Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach serwisu NaszeZwierzaki.info.
 3. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu NaszeZwierzaki.info w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści i zdjęć które:
  • łamią Regulamin,
  • łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  • są powszechnie uznane za obraźliwe,
  • zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  • nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania ogłoszenia.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z serwisu NaszeZwierzaki.info Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres admin@naszezwierzaki.info lub poprzez formularz kontaktowy.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.